CSR politik for ProChimp

Grundlag

Vi har, som virksomhed, et stærkt ønske om at tage aktivt stilling til de samfundsmæssige udfordringer som vi står midt i. Som virksomhed, kan vi ikke frasige os et ansvar, når det kommer til medarbejderpolitikker, samarbejdspartnere (både leverandører og kunder) og vores virksomheds aftryk på omverdenen.

Udgangspunktet tages i det nærmiljø, som vi er en del af og aktivt kan gøre noget for at forbedre, men vi ønsker også at kigge bredere ud og gøre en forskel i et større perspektiv - også selvom den forskel er lille. Hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder med det, vil vi komme nærmere ind på i dette dokument.

Hvem er ProChimp

Prochimp er et konsulenthus, som er etableret i 2020 af virksomhedens to partnere Jacob Quorp Matthiesen og Anne Hougaard Jensen. Vores kerneforretning er selvstændige konsulenter, som vi sender ud på længerevarende opgaver ude hos vores kunder. Vores og vores konsulenter er placeret i Danmark. Vi er 8 medarbejdere og har hovedkontor på Navitas i kontorfællesskabet Incuba ved havnen i Aarhus, samt satellitkontor på Østerbro i København.

Vores erklærede mål, er ikke at være de største inden for det vi arbejder med, men at være de bedste. Med det mener vi, at kvalitet i vores tilgang til hver kunde og hver opgave, skal veje tungere end kvantitet. Derfor er vi selektive i vores proces med at finde den rette konsulent til opgaven. Det kan vi være gennem et stærkt konsulentnetværk og gennem vores egen ledelsesmæssige erfaring, som vi trækker på i vores screeningsproces af kandidaterne. Vi oplever allerede nu, at det gør en forskel for vores kunder - og det er vi stolte af.

Prochimp arbejder ud fra tre kerneværdier: simpelhed, ordentlighed og transparens.

Initiativer

Prochimp vil fokusere på en mængde initiativer, som vi tror har den største positive effekt for os og vores omverden:

  • Arbejdsmiljø og -rettigheder
  • Ligestilling og diskrimination
  • Antikorruption
  • Klimapåvirkning
  • Støtte til mærkesager

Initiativer vil vi gøre så målbare som muligt, og vi vil bruge dem aktivt i den måde, vi driver virksomheden på. Ved at tænke initiativerne ind i et tidligt stadie af virksomheden, bliver det ligeledes nemmere for os at tænke dem ind som en del af vores strategiske overvejelser for vores virksomheds vækst og berettigelse.

Initiativ #1 — Arbejdsmiljø og -rettigheder

Arbejdsmiljø

Prochimp vil arbejde aktivt for, at skabe et godt arbejdsmiljø. Fysisk gør vi det ved at sikre rammer, der er bedre end vores virksomheds størrelse berettiger til. Det gør vi helt konkret ved at være en del af INCUBA Navitas, hvor kontorfællesskabet giver os adgang til fællesarealer, mødelokaler, kantine, parkering, opladning af elbil, frisør, massør, fitness og meget mere. En stor del af fordelene er beskrevet her: https://incuba.dk/virksomheder/info-til-lejere/servicetilbud-og-rabataftaler/

Ud over de fælles faciliteter, som medarbejderne får adgang til, så har vi et kontor med hæve/sænkeborde, stole der kan justeres og medarbejderne vælger selv deres arbejdsredskaber (computer, skærm, tastatur, mus, headset). Vi har også eget mødelokale, hvor der kan holdes fysiske, såvel som onlinemøder. Der er også en sofa, som kan bruges til uformelle møder, pauser eller et lille hvil.

Medarbejderne kan derudover ønske at få suppleret deres hjemmearbejdsplads, så muligheden for at arbejde hjemme på gode vilkår er tilstede. Vi tilstræber ligeledes, at vores kunder stiller de samme kontorfaciliteter til rådighed på deres lokation, for vores medarbejdere og for vores konsulenter.

I forhold til psykisk arbejdsmiljø, har Prochimp en forventning om at alle medarbejdere respekterer hinanden, at tonen er god på kontoret og at der udvises rummelighed og tolerance. Der er en nultolerance politik over for seksuel, religiøs, race og politisk diskrimination. Det gælder på Prochimps kontorer, men vi forventer den samme adfærd fra vores medarbejdere, konsulenter og kunder uden for Prochimps faciliteter. Derfor linkes der til dette dokument i forbindelse med onboarding af medarbejdere, konsulenter og kunder.

Arbejdsrettigheder

Prochimp tager udgangspunkt i nærmiljøet. Det vil sige, at vi forholder os til arbejdsrettigheder i forhold til FNs konventioner og til reglerne for det danske arbejdsmarked. I forhold til konventionerne, så er Prochimp af den overbevisning, at det danske arbejdsmarked overholder alle konventioner gennem de regler og den lovgivning som er gældende. Alle prochimps fastansatte er på funktionærkontrakt og de timelønnede medarbejdere er underlagt reglerne herfor på det danske arbejdsmarked.

Prochimp har ikke nogen formel organisering med fagforeningsoverenskomst, men Prochimp vil ikke stille sig i vejen, hvis dette en dag kommer på tale. Vi er dog af den overbevisning, at vi stiller vores medarbejdere markant bedre end de gældende regler, det gælder sig i forhold til frihed, ferie, personalegoder og lignende.

Tiltag

Prochimp har derudover besluttet at tage aktivt stilling til arbejdsrettigheder i forbindelse med vores indkøb. Det betyder, at vi fra 2022, i det omfang det er muligt, vil undersøge om de varer vi indkøber overholder FNs menneske-konventioner.

Ligeledes har Prochimp besluttet, at alle investeringer foretaget i Prochimp eller Prochimps Holdingsselskaber i videst mulig omfang også skal afspejle dette. Det betyder, at vi inden udgangen af Q1 2022, har gennemgået alle investeringer og afhændet dem, hvor FNs menneskerettigheder med høj sandsynlighed ikke overholdes. Det vil vi gøre efter bedste evne og løbende vurdere, både i forhold til den eksisterende portefølje og ved nye investeringer.

Initiativ #2 — Ligestilling/diskrimination

Ligestilling

Prochimp arbejder for at skabe så stor en grad af ligestilling i vores virksomhed og omverden. Som ejere er kønnene fordelt 50/50 og vi ønsker at ansætte ud fra kompetencer og ikke ud fra køn. Vi er i en branche med en stor overvægt af mænd. Det kan vi ikke ændre på den korte bane. Derfor er hovedparten af konsulenterne og de ansatte mænd. Til gengæld ønsker vi, at give kvinder de bedste muligheder for at lande et job hos os som enten freelancer eller fastansat. Derudover tilstræber vi at lønnen til vores ansatte alene er baseret på kompetencer og efterspørgsel. Det betyder, at lønforhold på tværs af køn skal være ens hos Prochimp.

Der er stort fokus på ligestilling i samfundet og det fokus ønsker Prochimp at udnytte til at tiltrække flere kvinder til techbranchen. Derfor involverer vi os i uddannelser på Aarhus Universitet, samt de kortere uddannelser på colleges i og omkring Aarhus. Her gør vi meget for at fortælle om de muligheder der er på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse og viser hvordan kvinder kan trives i jobs som i dag er overrepræsenteret af mænd. Når vi, i vores ansættelses- og rekrutteringsprocesser, støder på en kvinde, så kigger vi gunstigt på hende i forhold til den konkrete mulighed. Det skal gerne være med til at sikre flere kvindeligt ansatte hos os og vores kunder. Vi tror på at køn også er en blød kompetence og derfor også skal vægtes i forbindelse med ansættelse, da det skaber diversitet og et bredere fundament blandt de ansatte hos Prochimp og vores kunder.

Ved indgangen til Q2 2022 er fordelingen af mænd og kvinder blandt prochimps ansatte:

33% Kvinder og 66% Mænd

Diskrimination

Udover ligestilling mellem køn, så arbejder Prochimp aktivt for, at skabe en arbejdsplads hvor rummelighed og inklusion er nøgleord. Derfor støtter Prochimp blandt andet op om en bredere forståelse af køn end den som er beskrevet under ligestilling, som værende Mand/Kvinde. For os er det vigtigt, at den bredere forståelse har en stor anerkendelse i vores virksomhed.

Prochimp arbejder med en bred forståelse for inklusion. Derfor vil der i Prochimp være plads til forskelligheder i forhold til køn, seksuel orientering, etnicitet, religion og politisk overbevisning. Det betyder, at alle ansatte hos Prochimp skal kunne rumme kollegaer, samarbejdspartner, leverandører og kunder, som er forskellige fra dem selv. Det betyder altså, at den overbevisning eller orientering man selv har ikke må stå i vejen for inklusion og rummelighed af andre med en anden overbevisning eller orientering.

Tiltag

I forbindelse med ansættelser vil Prochimp hele tiden, aktivt tage stilling til om Prochimps principper inden for ligestilling og diskrimination overholdes. som ansættende part har vi en forpligtelse til ikke at lade os påvirke i negativ retning i forhold til ovenstående principper.

Prochimp vil fortsat have fokus på kompetencer i forbindelse med ansættelser og rekruttering. Vi har allerede demonstreret, at vi kan rumme de principper vi har opstillet.

Initiativ #3 — Antikorruption

Prochimp tager på det kraftigste afstand fra alle former for bestikkelse. Det gælder i forhold til medarbejdere, kunder og leverandører. Hvis Prochimp eller Prochimps ansatte modtager nogen former for ydelser udover hvad der er kontraktuelt aftalt, så skal dette godkendes af Prochimps Partnere.

Vi arbejder ikke med gråzoner og hvis der er nogen form for tvivl om hensigten med ydelserne, så skal ydelserne ikke modtages eller gives.

Samtidig anerkender vi, at repræsentation er en del af branchens forretningsmodel og at vi som virksomhed derfor også bruger denne, dog kun i form af symbolsk repræsentation. Vi vil til enhver tid arbejde for at minimere denne del for Prochimp og for branchen som helhed.

Tiltag

Prochimp har besluttet fra 2022 at bruge hovedparten af beløbene fra repræsentation til godgørende formål, som er beskrevet længere nede i dette dokument.

Initiativ #4 — Klimapåvirkning

Prochimp ønsker aktivt at bidrage til at minimere klimapåvirkningen. Prochimp fokuserer i første omgang sin indsats på: Kontorlokaler mm., teknologi samt rejseaktivitet.

Kontorer

Det første Prochimp har truffet et bevidst valg omkring, er Prochimps fysiske placering af lokaler. Lokaler og faciliteter er lejede, og valget af udlejer er truffet med udgangspunkt i en grøn og energieffektiv linie. Det ønskede fokus har Prochimp opnået gennem leje hos INCUBA; Navitas.

INCUBA Navitas er et grønt og energieffektivt hus. Bygningen er opført efter energiklasse 1 med synlig demonstration af energiløsningerne: 1200 solceller på alle tagene, frikøl, havvandskøl og integreret energidesign. Huset er BREEAM-certificeret i kategorien Excellent.

Udover solceller, gør prochimp gennem sit lejemål hos INCUBA, NAVITAS  ligeledes bevidst brug af:

  • Fælles kaffemaskine til alle INCUBA, Navitas lejere.
  • Kantine/bespisning. Prochimp benytter den kantine, som der er i Navitas. Det betyder, at vi køber maden baseret på hvem der er på kontoret den pågældende dag. Dermed indkøbes kun den mad som konsumeres den pågældende dag.
  • Affaldssortering. Prochimp tager, gennem sin leje hos INCUBA, Navitas, aktiv brug af affaldssortering ved brug af Navitas opstillede containere til formålet.

Opsummeret kan det siges at Prochimp lejer ‘grønne’ kvadratmeter i INCUBA Navitas.

Foruden det bevidste valg om leje i et energirigtigt kontormiljø har prochimp ligeledes sat fokus på forskellig former for teknologi / teknologivalg.

Indkøbspolitik

Fokus på bæredygtighed er en naturlig del af samfundsudviklingen, og prochimp vil gerne gennem bevidste valg være med til at påvirke denne retning positivt og udvise ansvarlighed overfor miljø og klima. Et af prochimps nøgleord er vedholdenhed, og virksomheden fokuserer på at tage ‘grønne skridt’ der bidrager til små, men særdeles nødvendige skridt i vores alle sammens kamp for at minimere klimapåvirkningen mest muligt. Det gælder sig også ved alle de indkøb som Prochimp foretager. Derfor vil Prochimps indkøbspolitik fra Q2 2022 være, at i forbindelse med indkøb, så skal det være overvejet,  om det produkt der købes:

  • Er nødvendigt?
  • Og om det er muligt at erstatte med et bæredygtigt alternativ?

Dette er kommunikeret til alle vores medarbejdere inden Q2 2022.

Teknologi

Onlinemøder -  fysiske møder

Anvendelsen af telefonmøder og online møder med vores konsulenter og forretningsforbindelser er en naturlig del af vores dagligdag for herigennem at minimere behovet for transport mellem prochimp og prochimps konsulenter og kunder. Prochimp opfordrer til så vidt muligt at afholde kundemøderne og møderne med konsulenterne online.

Dokumentation - online - fysisk

Alt prochimps dokumentation er elektronisk herunder også indgåelse af aftaler mm. , idet prochimp anvender digitale signaturer ved enhver aftaleindgåelse. Prochimp ejer af den grund ikke egne printere, eller printpapir hertil, men kan undtagelsesvis anvende printere stillet til rådighed af udlejer, INCUBA Navitas. Prochimp minimerer miljøpåvirkning ved at tilkøbe sig adgang til printere/printpapir.

Rejseaktivitet

Prochimp forsøger ligeledes gennem teknologi, at begrænse rejseaktiviteten. Når vi alligevel skal rejse, så vil vi forsøge at benytte den transportform, som giver bedst mening i forhold til tid og miljøpåvirkning.

Prochimp har ingen firmabiler, men vil hvis det bliver relevant, indkøbe de firmabiler, som har det lavest tænkelige klimaaftryk i forhold til deres anvendelse. Det er desuden muligt, at oplade sin elbil i Navitas.

Tiltag

Vi opfordre alle prochimps medarbejdere i at tænke i samkørsel når det er muligt. Prochimps partnere går vi forrest i forhold til dette og praktiserer det i alle de sammenhænge, hvor det er muligt.

Når prochimp benytter sig af flytransport fra Q2 2022 og frem, så skal der købes klimakompensation, som svarer til flyrejsens påvirkning.

For at vurdere om vores indkøbspolitik er overholdt, så vil vi ved årsafslutning hvert år gennemgå alle indkøb og se om de lever op til principperne og hvordan indkøbene for det følgende år kan forbedres.

Initiativ #5 — Større mærkesager

Prochimp har valgt at støtte nogle mærkesager, som passer til vores virksomhedsprofil. Der kan læses mere om mærkesagerne på vores hjemmeside fra Q2 2022. Vi vil forsøge at holde denne del opdateret.

Udover de mærkesager, som Prochimp har beskrevet på hjemmesiden, så vil vi løbende holde øje med hvad der rører sig i samfundet og om der er noget som virker naturligt for os at støtte op om - det kan være økonomisk eller på anden vis.

Vi opfordrer vores medarbejdere til, at tage fat i en anf Prochimps partnere, hvis der er initiativer eller lignende, som de mener, vi kan støtte. Så vil Prochimps partnere tage stilling til om det passer med virksomhedens profil og råderum.

FN Global Compact

Prochimp har besluttet, at støtte op om FN Global Compact, da det understøtter en stor del af Prochimps CSR politik. Derfor søger Prochimp i 2022 optag i den danske afdeling FN Global Compact Network Denmark. Der er en række forhold som skal dokumenteres og derfor tager processen lidt tid. Prochimp forventer at være officielt medlem inden udgangen af 2022.

Læs mere

Klimaregnskab

Prochimp er i dialog med BetterGreen omkring udarbejdelse af et klimaregnskab. Formålet er at kortlægge Prochmps aftryk og dermed kunne mindske aftrykket fremover og arbejde aktivt med kompensation for CO2.

Direktionens erklæring om støtte

Prochimps stiftere og partnere erklærer, at Prochimp ApS søger om optagelse i FN Global Compact Network Denmark.

Dermed støtter Prochimp de ti principper som ligger til grund for FN Global Compact. De ti principper er inden for Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Antikorruption.
Prochimp forpligter sig til årligt, at udsende en opdateret rapport på vores hjemmeside omkring tiltag og resultater der understøtter FN Global Compact principperne.

Med venlig hilsen

Anne Hougaard Jensen — Prochimp

Anne Hougaard Jensen
Partner

22 72 67 37
Jacob Quorp Matthiesen — Prochimp

Jacob Quorp Matthiesen
Partner

22 90 38 05